Terugkeer van het licht

24-11-2018

Het leven op aarde verandert. Langzaam maar zeker keert het licht terug. De politiek ontbreekt het aan daadkracht, de kerk verliest aan geloofwaardigheid en het klimaat tegenwoordig is erg wispelturig. Ook in onze eigen eigen levens vinden grote gebeurtenissen plaats. Wie is er dag in dag uit nog gelukkig en wie heeft nog blind vertrouwen in een welvarende toekomst? Wat is er in vredesnaam aan de hand? 

Door het leven te onderscheiden in leven in licht en leven in de duisternis, kunnen we de huidige ontwikkelingen begrijpen en accepteren. En door het licht te zien, kunnen we ervan profiteren.

Leven in duister
Wat is het verschil tussen leven in licht en leven in duisternis? Duister is niet zien oftewel onwetendheid. Als we in duister leven, dan zijn we ons niet bewust van de grootsheid en eenheid van het leven. Ons beperkte bewustzijn is voornamelijk gericht op aardse zaken, zoals het gezin, ons werk, een huis en vrienden. Door het ontberen van een sterk eenheidsgevoel zetten we ons eigen belang voorop en benutten we onze kwaliteiten vooral voor onszelf. Als het licht uitgaat, verandert leven in overleven.

Leven in licht
Licht daarentegen is zien, weten, oftewel bewust-zijn. Leven we in licht, dan weten we dat het leven eindeloos groot is en uit één en dezelfde bron voortkomt. Zien we het licht, dan ruilen we onze belangstelling voor aardse zaken in voor een zoektocht naar onze ware aard en doel in dit leven. We ontdekken dat het leven niet per ongeluk is ontstaan, dat we niet leven om te lijden of voor de lol, maar om ervan te leren. En de opbrengst van onze zoektocht delen we vrijelijk met anderen. Als het licht aangaat, transformeert het gevecht met het leven in een dans.

Terugkeer van het licht
Waaraan kunnen we merken dat het licht terugkeert op aarde? De afgelopen jaren is ons leven in een stroomversnelling geraakt. Heftige gebeurtenissen volgen elkaar in rap tempo op. Niet alleen op grote schaal, maar ook in ons eigen leven. Wie kan nog sturing geven aan zijn leven, wie kan nog zakken in rust en vertrouwen? De ontstane verwarring zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar een nieuw leven, een leven in liefde en harmonie. We ontdekken namelijk dat we de stroomversnelling alleen kunnen trotseren, als we bij het zoeken naar oplossingen elkaar de hand reiken.

De overgang naar het licht
De overgang van duister naar licht geschiedt niet op één moment; het is een proces dat reeds lange tijd gaande is. Velen hebben de afgelopen jaren oude, knellende levensopvattingen ingeruild voor nieuwe, inspirerende visies en ervaringen. De kerk, waarin we met name te horen krijgen wat we niet mogen, heeft haar grote aantrekkingskracht verloren. Bewustmakende workshops en cursussen, waarin we juist worden uitgedaagd om onbekende kanten van onszelf en het leven te ontdekken, zijn als paddestoelen uit de grond geschoten.

Behoefte aan nieuwe inzichten
Oude antwoorden op tijdloze levensvragen geven geen bevrediging meer. Dit zien we ook terug in de geestelijke kost die we tot ons nemen. 'De Celestijnse belofte' van James Redfield was voor velen een wake up call. Niet het spannende verhaal, maar de honger naar nieuwe inzichten deed ons het boek in één adem uitlezen. Daarnaast worden spirituele magazines zo goed gelezen, dat ook traditionele bladen bewustzijnsverruimende onderwerpen zijn gaan opnemen in hun repertoire. Maar het terugkerende licht gaat verder dan kortstondige uitdagingen en spannende literatuur.

Schoonschip maken
Steeds meer mensen maken schoonschip in hun leven. Alles wat in onbalans is, alles wat uitgesproken en afgehandeld moet worden, dringt zich op. Spanningen negeren helpt niet, de behoefte aan opheldering en gewoonweg gelukkig zijn borrelt steeds heftiger op. Hoe langer we deze gevoelens negeren, hoe ontevredener we worden. In haar wereldwijde bestseller 'Eat Pray Love' beschrijft Elizabeth Gilbert op innemende wijze haar zoektocht naar geluk; de bron vindt ze niet in haar relatie of werk, maar uiteindelijk in... zichzelf.

Duister komt aan het licht
Door de terugkeer van het licht komen ook steeds meer zaken tevoorschijn die het daglicht niet kunnen verdragen. Wie komt nog weg met een leugentje om bestwil, wie kan zijn omgeving nog op oneerlijke wijze naar zijn hand zetten? Dagelijks rapporteren de media over list en bedrog. Misdaad loont niet langer, iedereen gaat met de billen bloot, zelfs gerespecteerde politici, advocaten, artsen, wetenschappers, journalisten en sporters. Waarom gebeurt dit? Onthullingen geven daders en slachtoffers de gelegenheid om met zichzelf, met elkaar en met het leven in het reine te komen.

Leven in vrijheid, gelijkheid en broederschap
Daarnaast zien we een toenemende behoefte om in vrijheid, gelijkheid en saamhorigheid te leven, de pijlers van het terugkerende eenheidsgevoel. Dankzij ons toegenomen bewustzijn doorzien we manipulatie en willen we onze achtergestelde positie verlaten. De dagen van de alleenheersers op aarde zijn geteld. We willen gelijke kansen en met respect worden behandeld. We gaan hiervoor zelfs de straat op, want de doodsangst, die ons lange tijd heeft verlamd, is opgelost in het licht. 

Nieuwe politiek en economie
Tot slot de grote instituten die structuur geven aan ons leven op aarde: de politiek en de economie. Ze schudden thans op hun grondvesten. Wie heeft nog blind vertrouwen in de politiek en wie durft zijn geld nog te zetten op de overleving van het kapitalisme? Deze verouderde instituten zijn gebouwd op duale principes die niet passen in het harmonieuze licht van de nieuwe tijd. De oude politiek vol strijd zal plaatsmaken voor een nieuwe politiek gericht op samenwerking en de oude economie vol hebzucht zal haar plaats afstaan aan een nieuwe economie gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Loslaten ankers
De overgang van het duistere tijdperk naar het tijdperk van licht is een langdurig proces, dat gepaard gaat met kleine en grote schokken. Hierdoor worden we uitgedaagd om de veilige haven, waarin we voor lange tijd voor anker hebben gelegen, te verlaten. Wie zijn oude ankers durft los te laten, zal door de stroomversnelling worden meegenomen naar een nieuwe wereld. Een wereld waarin de geestelijke werkelijkheid één zal worden met de aardse werkelijkheid, een wereld waar wonderen werkelijkheid zullen zijn.

Alles is goed
Een ieder die gehoor geeft aan de oproep om het licht in zichzelf te ontsteken, zal medeschepper worden van een leven in liefde en harmonie. Een ieder die ondanks de turbulentie nog geen afscheid kan of wil nemen van pure aardse opvattingen en bezigheden, zal zijn reis door de nacht voortzetten en later ontwaken. Het is geen zaak van goed of slecht, want ieder mens bepaalt zelf de route van zijn levensweg. Alles is goed zoals het is, alles gaat zoals het gaat.

In oneindige liefde voor Gods schepping,
Tjeerd Roosjen

Return of the light

Life on earth is changing. Money and jobs are vanishing, politics is lacking decisiveness, the church is losing credibility and the climate is very fickle these days. Also in our own personal lives major events take place. Who is happy most of the time and who still has blind faith in a prosperious future? What on earth is going on? By distinguishing life in light and life in darkness, we can understand and accept current developments. And by seeing the light, we can profit from it.

What is the difference between life in light and life in darkness? Light is seeing and knowing, in other words, consciousness. Darkness is blindness and ignorance, in other words, unconsciousness. Living in light is knowing that life has a purpose, that everything serves a goal, that life is infinite and that everything originated from the same devine source. Those who are convinced that life is an accidental coincidence, a struggle to survive, a never ending competition or a prison full of strict laws are living in the dark.

People who've seen the light, exchange their interest in material things for a quest for their true nature and purpose in life. They find out that their body is only a temporary expression of the immortal soul. The revenues of their quest are freely shared with others. People captured in the dark, are not aware of the greatness and unity of life. Their limited consciousness is focused on earthly matters, such as their family, work, home, possessions and friends. Due to a strong need to survive, they put their own interests first and use their skills primarily for themselves.

From this perspective we can conclude that the last 2000 years were the darkest years ever on earth. Over time the light on earth has gone out slowly. Our spiritual awareness disappeared in the shadows of the earth and God and heaven were placed outside man. Why did the light disappear, why did we loose our great conciousness and sense of unity? Only when we consider life as a school, we can give a plausible and satisfactory answer to this question. We weren't born by accident, we don't live to suffer or just for fun. Life enables us to experience all kind of events. Thanks to the events we learn to know who we really are. This means that life in darkness gives us the opportunity to discover parts of ourselves, which can't be experienced in the light.

These parts are for instance a physical body, emotions, intellect, ego and personal will. Due to the absence of a strong sense of unity on earth, we feel lonely and abandoned. These feelings triggers our ego and personal will. To attract the attention of others, in order to get their admiration, we come into action each day. We know what we want and we won't rest before we succeed. This need is felt so strongly, that we even start fighting others. In the struggles our emotions are hit; we become angry and sad if we lose, happy and proud if we win. Due to the darkness we create a world full of duality. We don't see the bigger picture, we don't feel responsible for others or life in common, we distrust strangers, argue with dissenters and judge and condemn all day.

Now we're at a point in time that we enter the light again. New events are coming up, because we've had enough experiences in darkness. But where are the first rays of light, how do we know for sure that darkness is disappearing from the earth? When we observe current developments in the context of a greater awareness and sense of unity, we see a great shift. More and more people want to exchange oppressive opinions and lifestyles for inspiring visions and experiences. For instance spiritual magazines and books are well read and spiritual workshops and courses are well visited nowadays.

But the impact of the renewed light on earth is far bigger than the search for inspiring literature and exercises. We feel also a strong need to clean up our lives. Everything that is out of balance, should be changed or left behind. Ignoring these feelings won't help, we become more and more dissatisfied and unhappy. An intriguing example is described by Elizabeth Gilbert in her autobiographical book Eat Pray Love, a book that has become a worldwide bestseller.

We also show a stronger desire to live in freedom, equality and solidarity, the pillars of the recurring sense of unity.Thanks to our increased consciousness, we start seeing the manipulation and deception. We reclaim honesty and respect and demand equal rights and opportunities. In addition, the fear of death, which enslaved us for centuries, dissolved in light. This ball started to roll in the Middle East and won't stop before the entire earth is enlightened.

Thanks to the renewed light, it's impossible to hide criminal activities anymore. Nothing remains unseen, everything comes to the surface. The media are reporting on cases of deceit and deception on a daily basis. Crime doesn't pay anylonger. This massive cleaning gives offenders and victims the opportunity to come in terms with themselves and eachother.

Old institutions, created in the centuries of darkness, are shaking on their foundations right now. For example politics, business and church. Political decisiveness is stagnating, the economy is lying at the money infuse and the church has lost credibility. These institutions, build on dualistic principles, won't fit in the upcoming era of harmony. The new politics is based on cooperation, the new economy on equality and the new faith on freedom.

Finally, the earth itself. The planet on which we reside is a living being. The large number of earthquakes, volcanic eruptions, tornadoes and floods are part of her cleanup, so the earth can return into the light also.

Life today, full of dramatic events, forces us to broaden our views. Old visions give insufficient answers to new discoveries, old recipes don't work anymore. New visions must be developed and new recipes should be tested. But how can we go with the universal flow and embrace the light? By seeing the light, we can profit from it, by embodying it we become creators of the new and harmonious world. If we wish to shine, we first have to realize that we're responsible for life on earth, that we create life with the choices we make. Life is not a coincidence, but an expression of our thoughts and actions. To become a loving person, we have to focus totally on ourselves and clean up the darkness within ourselves.

Now we've experienced darkness and duality enough, our human parts may take a step back. But how can we let them vanish into the light? Our life full of contradictions and struggles will continue as long as we're guided by our turbulent emotions, limited rational beliefs, endless desires and competitive drive. By healing these aspects, their impact on our lives will shrink. We're not our emotions, intellect, ego and personal will, we are an temporary expression of our wise and loving soul. The discovery of heaven is the way to a peaceful life, the revelation of a spiritual life will lead us to a harmonious paradise. Embrace God and Goddess within and heaven will descend on earth.

The earth is flooded with light and the road to peace and harmony is open. We can benefit fully from it by clearing all the blockades in ourselves. First of all we need the courage to look intensively into the mirror and recognize our dark parts, like superiority, greed, jealousy, grief, addictions, inferiority, et cetera. Next we must feel the need to change. It's not a mental concept, hoping to survive and benefit from it. It's a strong and pure desire that is felt deep inside. Finally we should open our heart and heal the parts of ourselves that have taken the lead in our earthly life: emotions, intellect, ego and personal will.

First our emotional blockades, like unresolved fear, sadness and anger from our early years or former lives. By hiding them out of shame or fear, we got sick, by healing them in love we regain our health and balance. We heal them by expressing stuck emotions and by forgiving the offenders. This is the time to heal old trauma's, thanks to the shocking events on earth and in our personal lives.

How do we heal the content of our head? Our thoughts are being fed by what we see, read, hear, etc. By opening us for spiritual information and experiences, spirituality becomes part of our daily consciousness.

Meditation is a very succesful tool for breaking down our ego. In a state of deep relaxation and meditation we reconnect with our soul, the gatekeeper of feelings of oneness.

Finally, our personal will. By following our intuition and going with the flow, we start experiencing life as a friend, which we can trust, even in bad times. At the moment we surrender completely to life, by accepting what is and what isn't, we exchange our personal will into the will of God.

After a long time of darkness we can see the light of a new era at the horizon. Those who open their eyes and respond to the wake up call, will become creators of a life in love and harmony. Those who refuse to change their attitude will continue their journey through the night and wake up later. It's not a matter of good or bad, every human being plans his own route of life. Everything is good as it is, everything goes as it goes.